Veltman Advocatenkantoor - Winsum
Wijze van werken  

Wijze van werken

Wijze van werken Als advocaat vervul ik verschillende rollen. Soms treed ik op voor personen, bedrijven en instellingen die in het geweer willen komen tegen een hen onwelgevallige beslissing van de overheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vaststelling van een bestemmingsplan waarmee een windturbinepark wordt mogelijk gemaakt of om een afwijzing van een subsidie. Omgekeerd treed ik ook op voor initiatiefnemers van bijvoorbeeld een bouwproject op het moment dat omwonenden daartegen bezwaar maken. En dikwijls ook bestaan mijn werkzaamheden enkel uit het geven van advies over iemands juridische positie. Welke rol ik ook vervul, in alle gevallen zet ik mij volledig in om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken.


Procederen tegen het bestuur

Mijn ervaring met het bestuur is dat er in veel gevallen weinig af te dingen valt op genomen besluiten. Dat is niet verwonderlijk: ook bij de overheid werken professionals. Procederen heeft dus niet altijd zin. Daar komt bij dat de bestuursrechter niet beoordeelt of het besluit waar u het niet mee eens bent, het best mogelijke besluit is. De rechter gaat alleen na of dat besluit in overeenstemming is met de toepasselijke regels en of het bestuur zich heeft gehouden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Toch gebeurt het ook regelmatig dat men besluiten neemt die juridisch niet deugen. Een bestuurlijke opvatting van wat wenselijk is, wil nu eenmaal nog wel eens afwijken van wat juridisch aanvaardbaar is en daarnaast, hoe professioneel het openbaar bestuur ook mag zijn, fouten worden gemaakt. Op zo’n moment heeft procederen wel zin.

Mijn eerste taak als advocaat is om te beoordelen of een procedure zinvol is. In een eerste advies of tijdens een eerste bespreking met de cliënt spreek ik me daarover uit.

Niet alleen de kans van slagen, maar ook de aan een procedure verbonden kosten en de ermee gemoeide tijd, bespreek ik dan. De verdere stappen worden telkens in overleg genomen. Of het nu gaat om een bespreking met de betrokken ambtenaren en bestuurders of om het opstellen van een inspraakreactie voor de gemeenteraad of een beroepschrift, niets gebeurt zonder voorafgaand overleg met de cliënt.


Begeleiden van aanvragen en het voeren van procedures voor de vergunninghouder


Als advocaat begeleid ik ook particulieren, bedrijven en instellingen die bijvoorbeeld een bouwproject willen realiseren of die te maken krijgen met procedures tegen een aan hen verleende vergunning. Ook in dergelijke situaties zie ik het als mijn eerste taak om cliënten goed te informeren over de procedurele gang van zaken en over wat nodig is om de zaak tot een goed en vooral snel einde te brengen. Waar nodig adviseer ik ook over de mogelijkheden om hangende de procedure alvast gebruik te maken van de vergunning en welke risico’s daaraan verbonden zijn.


Geen omgevallen boekenkast

Goede, eerlijke voorlichting aan mijn cliënten heb ik hoog in het vaandel staan. Tegelijkertijd hebben zij weinig aan adviezen met een hoog ‘enerzijds-anderzijds’ gehalte of aan uitvoerige juridische verhandelingen. Dergelijke adviezen – die ik iemand ooit hoorde typeren als ‘omgevallen boekenkasten’ – geven de cliënt geen houvast, terwijl dat nu juist is waarvoor hij bij een advocaat komt. Natuurlijk is het niet altijd te vermijden dat men voor uiteenlopende keuzes komt te staan met elk hun eigen voors en tegens, maar juist dan is het zaak om de uiteenlopende routes zo concreet mogelijk in kaart te brengen en die route af te lopen die de meeste kans op een gunstig resultaat biedt. Ik neem u graag bij de hand.


Mediation

Het verdient altijd de voorkeur om een geschil in minnelijk overleg op te lossen en advocaten horen daar op grond van hun beroepsethiek ook naar te streven. Als regel biedt een oplossing in minnelijk overleg een sneller en vaak bevredigender resultaat dan procederen. Bovendien is dit doorgaans goedkoper. Minnelijk overleg is van alle tijden, maar tegenwoordig spreekt men vaak van mediation. Mediation is een vorm van geschilbeslechting waarbij het niet gaat om het juridische gelijk, maar om het verzoenen van de belangen van de betrokken partijen onder begeleiding van een professionele bemiddelaar.

Mediation heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen en ook op het terrein van het bestuursrecht en het omgevingsrecht wint mediation aan betekenis. Als een zaak zich daarvoor leent, zal ik de mogelijkheid van mediation onder de aandacht brengen en zo nodig de zaak naar een professionele mediator verwijzen.




T 0595-439399 / 06-51419525
info@veltmanadvocatenkantoor.nl Terug naar boven