Veltman Advocatenkantoor - Winsum
Rechtsgebieden  

Rechtsgebieden

Rechtsgebieden

Als advocaat houd ik mij hoofdzakelijk bezig met zaken op het gebied van het algemene bestuursrecht en het omgevingsrecht. In het rechtsgebiedenregister van de Orde van Advocaten ben ik geregistreerd op het laatstgenoemde rechtsgebied.. 

Bestuursrecht

In het bestuursrecht gaat het om de relatie tussen het openbaar bestuur (rijksoverheid, provincie, gemeente en waterschap) aan de ene kant en burger, bedrijf of instelling aan de andere kant. Wetten geven aan die relatie vorm. De vraag of men subsidie kan krijgen voor het onderhoud van een rijksmonument dat geen woonfunctie heeft, wordt  bijvoorbeeld bepaald door de Subsidieregeling instandhouding monumenten en de algemene regels over subsidie in de Algemene wet bestuursrecht. Of een horecaondernemer een zogeheten aanwezigheidsvergunning krijgt voor de plaatsing van een kansspelautomaat in zijn bedrijf is afhankelijk van de Wet op de kansspelen en de Algemene plaatselijke verordening (APV). En als de gemeente of de Arbeidsinspectie handhavend optreedt tegen een insecticidenfabriek die het misschien niet zo nauw neemt met het Besluit risico’s zware ongevallen, gebeurt dat op basis van de regels over toezicht en handhaving in de Algemene wet bestuursrecht.

Binnen het bestuursrecht zijn veel deelgebieden te onderscheiden. Van sociale zekerheidsrecht en financieel bestuursrecht (denkt u maar aan het toezicht op aanbieders van effecten en op tussenpersonen door de Autoriteit financiële markten) tot – zoals dat tegenwoordig heet - omgevingsrecht. Zelf houd ik me in hoofdzaak bezig met het algemene bestuursrecht en het omgevingsrecht. Het gaat dan vooral om geschillen over bestemmingsplannen, (omgevings)vergunningen, subsidies, handhaving en overheidsaansprakelijkheid. Heeft u een zaak op andere deelgebieden van het bestuursrecht zoals vreemdelingenrecht, sociaal zekerheidsrecht en ambtenarenrecht, dan doet u er goed aan een advocatenkantoor in te schakelen dat zich op deze rechtsgebieden toelegt.


Ruimtelijke ordening en milieu

Naast het algemene bestuursrecht houd ik me in het bijzonder bezig met het ruimtelijke ordeningsrecht en milieurecht (tegenwoordig spreekt men vaak van omgevingsrecht). Het gaat dan onder meer om geschillen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen bouwen, omgevingsvergunningen milieu en andere vergunningen en ontheffingen op grond van bijvoorbeeld de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Waterwet en de Wet natuurbescherming, en verder om geschillen over planschadevergoedingen en zogeheten nadeelcompensatie (vergoeding van schade die men lijdt wegens bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe infrastructuur). Overigens, naaar het zich laat aanzien gaan de hierboven genoeemde wetten en nog vele andere per 1 januari a.s. op in de Omgevingswet. 

 T 0595-439399 / 06-51419525
info@veltmanadvocatenkantoor.nl Terug naar boven