Veltman Advocatenkantoor - Winsum Kerkstraat 12, Winsum
 

Algemene voorwaarden

 1. Veltman Advocatenkantoor is een eenmanszaak waarin voor rekening en risico van mr. J. Veltman de advocatenpraktijk wordt uitgeoefend.
   
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Veltman Advocatenkantoor aanvaarde opdrachten, vervolgopdrachten en overige werkzaamheden.
   
 3. Iedere aansprakelijkheid van Veltman Advocatenkantoor is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag ter zake van het onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering toepasselijke eigen risico. Als, om welke reden dan ook, geen uitkering volgt op grond van de beroepsaansprakelijkheids-verzekering, beperkt de aansprakelijkheid zich tot het bedrag dat in het betreffende geval reeds is gefactureerd gedurende de laatste twaalf maanden.
   
 4. Bij de uitvoering van een opdracht is Veltman Advocatenkantoor gerechtigd om derden in te schakelen, echter zonder enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor mogelijke tekortkomingen van deze derden. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is Veltman Advocatenkantoor gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden.
   
 5. Verstrekte opdrachten worden door Veltman Advocatenkantoor uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de wijze waarop aan die door de cliënt verstrekte opdracht uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Veltman Advocatenkantoor tegen aanspraken van derden dienaangaande.
   
 6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief.
   
 7. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van diegenen die namens Veltman Advocatenkantoor bij de uitvoering van een opdracht betrokken zijn.
   
 8. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en het kantoor is de als bijlage bijgevoegde klachtenregeling van Veltman Advocatenkantoor van toepassing. 
   
 9. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Veltman Advocatenkantoor is onderworpen aan Nederlands recht.

U kunt deze algemene voorwaarden ook printen.

Kerkstraat 12
9951 AD Winsum
T 0595-439399 / 06-51419525
info@veltmanadvocatenkantoor.nl Terug naar boven